Wersja do druku

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres:
Przemysłowa 3
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail:skobus@pzd.pinczow.pl
Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Numer ID: 7

Data publikacji:
2008-07-25 14:38:33

Przedmiot: Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł. 4,3 km
etap I”

Treść przetargu:

Pińczów: Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla zadania pn.:

„Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków

– Włochy dł. 4,3 km etap I” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

ul. Przemysłowa 3; 28-400 Pińczów

Tel:041 357 61 29; Fax: 041 357 61 29

E-mail:pzd@pinczow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pinczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł. 4,3 km
etap I” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania wniosku o wydanie decyzji środowiskowe oraz raportu oddziaływania na środowisko, związanego z realizacją zadania pn.: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł. 4,3 km etap I” 
Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, a ponadto spełniający następujące warunki szczegółowe:
1. Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania 1 zadanie - studium wykonalności (w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie w/w warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku.
Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów sprawdzając kompletność, spełnianie warunków dopuszczających oraz jakość złożonych dokumentów metodą granicznego spełnia/nie spełnia. Brak wykazania spełniania któregokolwiek z wymaganych warunków skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy złożyć wspólne oświadczenie podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert(zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione wcześniej powinny posiadać adnotację organu wystawiającego - dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzającą aktualność zawartych w nim danych - Np. AKTUALNE NA DZIEŃ .... lub tożsame). Z dokumentu powinno wynikać, kto jest uprawniony do podpisywania ofert (zaciągania zobowiązań);
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat opracowań projektowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania oraz załączeniem dokumentów (wskazane referencje) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, pod uwagę będą brane te dokumenty, w których zostaną określone rodzaj, wartość usług, rok realizacji - na załączniku nr 3 do formularza oferty;
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączne doświadczenie zawodowe. W tym celu dokumenty określone w pkt. 3 ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich Wykonawców będą spełniać warunki udziału określone w Instrukcji dla Wykonawców;
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.pinczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie ul. Przemysłowa; 28-400 Pińczów pok. Nr 4

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 5.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
ul. Przemysłowa pok. 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TAK

Zamówienie będzie współfinansowane przez:

Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oś priorytetowa 3. działanie 3.1.

Załączone pliki
SIWZ_dec_srod_raport.docSIWZ (SIWZ_dec_srod_raport.doc - 274.944 KB)
Data publikacji: 2008-07-25 14:41:52 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: SIWZ dla opracowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2878
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-07-25 14:38:33
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-07-25 14:42:18
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-07-25 14:42:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu