Statut

Wersja do druku

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/189/2006
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 czerwca 2006 rokuSTATUT POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PIŃCZOWIE


I  POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie:

1.    Uchwały Nr III/8/98 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg

2.     Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych Dz. U. Nr 14, poz. 60
z późniejszymi zmianami/.

3.     Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku – o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa /Dz. U. Nr 106, poz. 668/.

§ 2

1.      Siedziba Zarządu Dróg mieści się w Pińczowie.

2.      Zarząd używa pieczęci o treści „Powiatowy Zarząd Dróg”.

§ 3

Zarząd jest samodzielną jednostką organizacyjną.

 

II  POSTANOWIENIA ZARZĄDU DRÓG

§ 4

Do zadań Zarządu dróg należy:

1)      opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowej

2)     opracowanie planów finansowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg,
w tym obiektów i urządzeń związanych z drogą, utrzymanie zieleni, kształtowanie zagospodarowania pasa drogi,

3)     przygotowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu,

4)     przygotowanie warunków zamówienia publicznego na wskazane wyżej zadania wraz
z  procedurami przetargowymi, realizacja przetargów, nadzór nad realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań,

5)      pełnienie funkcji inwestora,

6)     zarządzanie pasem drogowym, koordynacja robót w pasie drogowym - w tym

-        wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

7)     ewidencja dróg i obiektów mostowych,

8)    prowadzenie w porozumieniu z policją ewidencji badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

9)     zarządzanie ruchem na drogach na drogach powiatowych i gminnych

10) wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju,

11)koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej.


III  ORGANIZACJA ZARZADU DRÓG

§ 5

1.      Zarządem  Dróg kieruje Dyrektor

2.      Dyrektora Zarządu Dróg powołuje Zarząd Powiatu

3.      Za kierowanie i realizację zadań statutowych a zwłaszcza za:

-   określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,

-   dobór kadr i podział zadań,

-   sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją

-   współpracę z organami samorządu terytorialnego odpowiada Dyrektor Zarządu Dróg.

§ 6

1.     W celu realizacji zadań powiatu Zarząd Dróg współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2.     Zarząd Dróg może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

§ 7

1.      Dyrektor Zarządu Dróg działa przy pomocy wyodrębnionych w strukturze zakładu komórek organizacyjnych.

2.     Wewnętrzną strukturę organizacyjną zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

  § 8

Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy oraz według klasyfikacji i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

§ 9

Zmian Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 10

Zarząd Dróg wyposażony jest w mienie niezbędne dla wykonywania statutowych zadań.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5525

Wprowadził(a) do systemu: Marek Ciszewski, data: 2007-11-28 07:47:34
Opublikował(a): Sławomir Kobus, data publikacji: 2007-11-29 11:53:52
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2007-11-29 11:53:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony