Regulamin organizacyjny

Wersja do druku

Załącznik do Uchwały Nr 63/ 2004

Zarządu Powiatu w Pińczowie

z dnia 27.01.2004 r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

W PIŃCZOWIE

 

 

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna

 

§1

 

1.   Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.)

2.   Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa art. 52 wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.)

3.   Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

4.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U.
Nr 71, poz.838 z późn. zm.)

5.   Uchwała Nr III/8/98 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 1998 r w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg.

 

ROZDZIAŁ II

Przedmiot i zakres działania

 

§ 2

 

Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Pińczowskiego, wykonującą z upoważnienia Zarządu Powiatu Pińczowskiego zarząd drogami powiatowymi, zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych.

 

§ 3

 

Obsługę finansową Powiatowego Zarządu Dróg prowadzi Starostwo Powiatowe
w Pińczowie.

§ 4

 

W skład Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.   Sekcja Dróg i Mostów

2.   Sekcja Planowania, Zamówień Publicznych i Ochrony Dróg

3.   Samodzielne Stanowisko ds. Administracji i Kadr

4.   Obwód Drogowy

§ 5

 

Zadaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie jest:

1.  opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2.  opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3.  przygotowanie, rozstrzyganie i realizacja zamówień publicznych na roboty , usługi  i dostawy objęte przedmiotem działania,

4.  pełnienie funkcji inwestora,

5.  utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogami,

6.   realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

7.  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

8.  koordynacja robót w pasie drogowym,

9.  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

10.prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

11.przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

12.wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

13.przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

14.wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15.dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16.utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,

 

§ 6

 

1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie obejmuje swym zakresem działania obszar administracyjny powiatu pińczowskiego w skład, którego wchodzą gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota.

2.  Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie pełni funkcję zarządu dróg powiatowych: zamiejskich o długości 334,1 km, miejskich na terenie m. Działoszyce i m. Pińczów o długości 4,5 km wraz z leżącymi w ciągu tych dróg drogowymi obiektami inżynierskimi.

 

ROZDZIAŁ III

Gospodarka finansowa

 
§ 7

 

1.  Powiatowy Zarząd Dróg działa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu plan finansowo – rzeczowy.

2.  Gospodarkę finansową Powiatowego Zarządu Dróg regulują odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.

 

§ 8

 

1.  Źródłem finansowania wydatków Powiatowego Zarządu Dróg jest budżet powiatu

2.  Uzyskane przez powiatowy Zarząd Dróg przychody stanowią dochód budżetu Powiatu.

3.  Źródłem finansowania wydatków na rzecz budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich może być środek specjalny Zarządu Dróg utworzony przez Radę Powiatu.

 

§ 9

Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla jednostek budżetowych oraz sporządza na tej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie przepisami o sprawozdawczości budżetowej.

 

§10

 

1.  Mieniem jednostki jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie.

2.  Mieniem jednostki jest:

a)  nabyte przez jednostkę w toku jej działalności gospodarczej,

b)  przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym przez Starostwo,

3.  Jednostka gospodaruje mieniem i zapewnia jego ochronę.

4.  W razie przekształcenia, likwidacji, podziału lub połączenia jednostki
o przeznaczeniu jej mienia decyduje Powiat.

 

§ 11

 

W sprawach majątkowych w imieniu jednostki czynności prawne podejmuje Dyrektor.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg

 

§ 12

 

1.  Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który zarządza samodzielnie i reprezentuje go na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących jednostki.

2.  Dyrektora jednostki powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

3.  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg podejmuje decyzje:

1)  administracyjne działając z upoważnienia Zarządu Powiatu,

2)  z upoważnienia Starosty w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

§ 13

 

1.  Dyrektor jednostki kieruje jednostka samodzielnie przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych.

2.  W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Kierownik Sekcji Dróg
i Mostów lub osoba wyznaczona imiennie przez Dyrektora.

3.  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg jest kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników.

 

ROZDZIAŁ V

Zakresy zadań, obowiązków i uprawnień komórek organizacyjnych Powiatowego Zarządu Dróg

 

§ 14

Sekcja Dróg i Mostów

Do zakresu działania Sekcji Dróg I Mostów należy prowadzenie spraw związanych
z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego, ewidencją dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz nadzór nad pracą Obwodu Drogowego a w szczególności:

 

W zakresie utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich

 

1.  Kontrola i analiza stanu dróg i urządzeń drogowych w zakresie utrzymania nawierzchni, poboczy, rowów, urządzeń odwadniających, skarp, zieleni przydrożnej, parkingów, miejsc postojowych i zatok autobusowych, oznakowanie skrzyżowań dróg z kolejami.

2.  Kontrola jakości wykonywanych robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg
i drogowych obiektów inżynierskich.

3.  Nadzór nad pracą drogowej służby liniowej.

4.  Opracowanie planów utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

5.  Planowanie, organizacja, kierowanie i kontrola prac w zakresie zimowego utrzymania dróg.

6.  Badanie i analiza stanu dróg i urządzeń drogowych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zbieranie danych i analiza wypadków drogowych.

7.  Gromadzenie danych i informacji o stanie przejezdności dróg i utrudnień dla ruchu oraz współpraca w tym zakresie z policją i środkami masowego przekazu.

 

W zakresie inżynierii ruchu drogowego

 

1.  Opiniowanie wprowadzanych projektów organizacji ruchu i zmian do projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

2.  Kontrola zgodności organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami.

3.  Prowadzenie kontroli stanu oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych i gminnych.

4.  Współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego(brd).

 

W zakresie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich

 

1.  Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

2.  Prowadzenie prac związanych z układem sieci, klasyfikacją i numeracją dróg oraz sporządzaniem map sieci drogowej.

3.  Sporządzanie potrzebnych danych statystycznych i wymaganej sprawozdawczości.

 

§ 15

 

Sekcja Planowania, Zamówień Publicznych i Ochrony Dróg

Do zadań sekcji należy w szczególności:

 

W zakresie planowania, przygotowania do realizacji budowy, przebudowy i remontu dróg i drogowych obiektów inżynierskich

 

1.  Współpraca z organami administracji samorządowej w zakresie planowania rozwoju sieci drogowej
i poprawy jej stanu technicznego.

2.  Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.

3.  Koordynacja prac związanych z analizą i sprawozdawczością z realizacji zadań planowych
w zakresie inwestycji i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

4.  Pełnienie funkcji inwestora dla zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

5.  Analiza stopnia realizacji zadań budżetowych pod względem wykorzystania środków budżetowych.

 

W zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi

 

1.  Przygotowanie dokumentacji przetargowej opracowanej przez komisję przetargową.

2.  Kompletowanie i archiwizacja dokumentacji przetargowej a w szczególności ofert i protokołów z postępowania.

3.  Sporządzanie potrzebnych informacji, analiz i wymaganych sprawozdań dotyczących zamówień publicznych.

 

W zakresie spraw związanych z ochroną pasa drogowego

 

1.   Koordynacja robót w pasie drogowym.

2.   Przygotowanie decyzji na umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym.

3.   Uzgadnianie lokalizacji obiektów, budynków i budowli przy drogach.

4.   Uzgadnianie lokalizacji zjazdów z dróg powiatowych.

5.   Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na cele niedrogowe

6.   Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego.

7.   Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej.

 

§ 16

 

Samodzielne Stanowisko ds. Administracji i Kadr

Do zadań stanowiska należy w szczególności:

 

W zakresie spraw osobowych

 

1.  Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Powiatowego zarządu Dróg.

2.  Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy.

3.  Prowadzenie spraw szkoleniowych oraz spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników.

 

W zakresie spraw administracyjnych

 

1.  Administrowanie budynkami i lokalami biurowymi Powiatowego zarządu Dróg.

2.  Prowadzenie sekretariatu powiatowego Zarządu Dróg.

3.  Prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz drobnego sprzętu i ewidencji drobnego wyposażenia w ewidencji ilościowej.

4.  Prowadzenie spraw związanych z gospodarka środkami technicznymi będącymi w posiadaniu powiatowego Zarządu Dróg.

5.  Zaopatrzenie w niezbędne materiały biurowe, techniczne środki pracy środki higieny, odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej.

 

W zakresie BHP i Przeciwpożarowych

1.  Kontrolowanie warunków pracy , przestrzeganie zasad i przepisów bhp i p.poż. oraz prowadzenie spraw związanych z wypadkami w PZD.

2.  Szkolenie pracowników PZD w zakresie przepisów bhp i p.poż.

 

§ 17

 

Zakres zadań o obowiązków Obwodu Drogowego Stanowiącego Służbę Liniową

 

Do zakresu działania drogowej służby liniowej należą w szczególności

 

1.  Utrzymywanie przejezdności dróg.

2.  Systematyczne patrolowanie sieci drogowej.

3.  Wykonywanie prac interwencyjnych związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.  Zabezpieczanie przeszkód oraz awarii dróg i drogowych obiektów inżynierskich, których nie można usunąć.

5.  Kierowanie i prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

6.  Współpraca z policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7.  Obsługa techniczna przeglądów obiektów mostowych.

8.  Wykonywanie prac remontowych w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg.

 

ROZDZIAŁ VI

Nadzór nad Jednostką

 

§ 18

 

Kontrolę i ocenę działalności jednostki oraz prace Dyrektora dokonuje Zarząd Powiatu.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 19


1.  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg uchwala Zarząd Powiatu na wniosek
      Dyrektora.
2.  Zmiana Regulaminu następuje w trybie przyjętym do uchwalenia.
3.  Ramowy schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 20

 

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2004 r.

 


Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

 


Załączone pliki
UZP265-2013.pdfUchwala (UZP265-2013.pdf - 2056.518 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 13:31:09 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Uchwała w sprawie zmian w regulaminie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7177

Wprowadził(a) do systemu: Marek Ciszewski, data: 2007-11-28 08:06:10
Opublikował(a): Sławomir Kobus, data publikacji: 2007-11-29 15:06:33
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2020-12-07 13:27:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony