Regulamin naboru pracowników

Wersja do druku

 

 

 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W PIŃCZOWIE

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 4.2013

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

z dnia 21 marca 2013 roku.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Powiatowym Zarządzie Dróg  na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

ROZDZIAŁ II

PODJĘCIE  DECYZJI O  ROZPOCZĘCIU PROCEDURY

REKRUTACYJNEJ NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor,
w oparciu o informacje przekazane przez Specjalistę ds. administracji i kadr o wakującym stanowisku (wzór wniosku o przyjęcie nowego pracownika stanowi załącznik nr 1 do regulaminu)

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, powinna być przekazana w terminie  pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danego stanowiska pracy.

3. Specjalista ds. administracji i kadr  zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Dyrektorowi projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy  zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg.

4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

    a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko,

    b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

    c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

    d) określenie odpowiedzialności,

    e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter pracy.

5.  Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. 

6. Przed przystąpieniem do rekrutacji zewnętrznej Dyrektor  ma obowiązek sprawdzenia możliwości zatrudnienia  pracownika na wakującym stanowisku w ramach rekrutacji wewnętrznej. W przypadku możliwości znalezienia odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej dalszej procedury określonej niniejszym regulaminem nie przeprowadza się.

 

ROZDZIAŁ III

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.  Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor

2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

     a) Kierownik Sekcji Dróg i Mostów       – Przewodniczący Komisji,  

     b) Specjalista ds. administracji i kadr wnioskujący o zatrudnienie lub osoba upoważniona przez Dyrektora,

     c) Osoba upoważniona przez Dyrektora.

    d) Dyrektor może powołać w skład komisji dodatkowo inne osoby posiadające odpowiednie 

        przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny kandydata.

3.  Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział przewodniczący komisji i co najmniej jedna osoba z powołanego składu komisji

4.  W skład komisji rekrutacyjnej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Weryfikacja wyżej wymienionych zależności następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez członka komisji po ustaleniu listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.  

5.   Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

ROZDZIAŁ IV

ETAPY NABORU

 

1.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2.  Składanie dokumentów aplikacyjnych. 

3.  Analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem spełnienia wymagań  formalnych.

4.  Postępowanie kwalifikacyjne: 

    a) test kwalifikacyjny,

    b) rozmowa kwalifikacyjna.

5.  Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze. 

6.  Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7.  Ogłoszenie wyników naboru.

 

ROZDZIAŁ V

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1.  Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.

2.  Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. 

     a) Prasie

     b) Urzędach pracy

3.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera: 

     a) nazwę i adres jednostki,

     b) określenie stanowiska urzędniczego,

     c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze 

         wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

     d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

     e) informacja o warunkach pracy na danym stanowisku,

     f) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób

     niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabiltacji  zawodowej i społecznej oraz

     zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi  co najmniej 6 %. 

g) wskaznia wymaganych dokumentów i oświadczeń,

h) określenie terminu, miejsca i formy składania dokumentów.

      i) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 3 lit. f jest  obowiązany do

         złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4.   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko może zawierać wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz przysługujące dodatki.

5.   Umieszczenie ogłoszenia o naborze w BIP oraz tablicy ogłoszeń następuje
w terminie nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych przed dniem złożenia ofert.

6.   Przykład ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.   Ogłoszenie będzie znajdowało się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.

 

ROZDZIAŁ VI

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

1.   Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Powiatowym Zarządzie Dróg.

2.   Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokierm sądu za umyślne przestępstwo

    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oryginał kwestionariusza osobowego.

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

     k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z

         uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy o pracownikach samorządowych.

3.  Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4.  Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

ROZDZIAŁ VII

 

ANALIZA DOKUMENTÓW  APLIKACYJNYCH  KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM  SPEŁNIENIA  WYMAGAŃ  FORMALNYCH.

 

1.  Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.    Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3.   Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. 

4.   Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

5.   Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną zakresie objętym 

      wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o  naborze.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTĘPOWANIE  KWALIFIKACYJNE

 

1.   Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:

     a)    test kwalifikacyjny,

    b)    rozmowa kwalifikacyjna.

 

Test kwalifikacyjny:

 

1.   Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2.   Każde pytanie w tekście kwalifikacyjnym uzyskuje ocenę 0 lub 10. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 100 punktów.

3.   Test uważa się za zaliczony, gdy kandydat uzyska 75% z możliwych do uzyskania punktów.

4.     Nie zaliczenie testu wyklucza kandydata z dalszego postępowania.

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

 

1.   Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.   Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych

    obowiązków,

b) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d)  cele zawodowe kandydata.

3.   Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 

4.   Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu rozmowy przyznaje kandydatowi punkty w skali

      od 0 do 10.

 

ROZDZIAŁ IX

SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO  NABORU NA DANE  STANOWISKO PRACY.

 

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół,

     1.  Protokół zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według uzyskanych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis art. 13 a ust. 2 ustawy o  pracownikach samorządowych

b)  liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczba ofert spełniających wymagania formalne

c)  informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d)  uzasadnienie danego wyboru.

e)  skład komisji przeprowadzającej nabór.

2.     Przykład protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

 

ROZDZIAŁ X

PODJĘCIE DECYZJI O ZATRUDNIENIU

I PODPISANIU UMOWY O PRACĘ.

 

1. Decyzję  o zatrudnieniu wyłonionego w wyniku nabru kandydata i podpisaniu umowy na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie podejmuje Dyrektor.

2. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepęłnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %  pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych , przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajduje się w gronie, o których mowa w rodziale XI.

3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązny jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia ;publicznego  lub umyślnego przestępstwa skarbnowego.

 

 

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU

 

1.  Informację o wynikach naboru upowszechnia się  w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

    a) nazwę i adres jednostki,

    b) określenie stanowiska urzędniczego,

    c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

    d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko,

3.   Informację o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4.  Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt 1,2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5.   W przypadku odmówienia przez wyłonioną osobę w drodze naboru nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole. Przepisy pkt 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

6.  Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik nr 4 i 4a do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ XII 

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI  APLIKACYJNYMI

 

1.   Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.   Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3.   Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5501

Wprowadził(a) do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-05-20 10:15:04
Opublikował(a): Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-05-21 15:10:44
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-05-21 15:10:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony