Wersja do druku

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres:
Przemysłowa 3
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail:skobus@pzd.pinczow.pl
Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Numer ID: 6

Data publikacji:
2008-06-23 14:37:35

Przedmiot: Remont drogi powiatowej Nr 0068 T T Kozubów- Dzierążnia- Drożejowice odc. Kujawki- granica powiatu od km 11+865 do km 13+065 dł.1200 mb.

Modyfikacja SIWZ z dnia 9.07.2008r. (czytaj zał. modyfikacja nr 1)

Treść przetargu:

Zadanie nr 5/2008-Remont drogi powiatowej Nr 0068 T Kozubów-Dzierąznia-Drożejowice odc. Kujawki- granica powiatu od km 11+865 do km  13+065  dł.1200 mb.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zadanie nr 5/2008

Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

I:ZAMAWIAJĄCY

I.1)      Nazwa:Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

            Adres pocztowy:

            ul.Przemysłowa 3;28-400 Pińczów

            Tel:041 357 61 29; Fax: 041 357 61 29

            E-mail:pzd@pinczow.pl

            Adres strony internetowejzamawiającego:www.pzd.pinczow.pl

I.2)      Rodzaj zamawiającego

Administracja samorządowa

II:1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont drogi powiatowej Nr 0068 T T Kozubów- Dzierążnia- Drożejowice odc. Kujawki- granica powiatu od km 11+865 do km  13+065  dł.1200 mb.

I.1.2)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane-     nie przysługuje odwołanie

II.1.3)Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakres zamówienia

Remont drogi powiatowej Nr 0068 T T Kozubów- Dzierążnia- Drożejowice odc. Kujawki- granica powiatu od km 11+865 do km  13+065  dł.1200 mb.

Zakres robót do wykonania:

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową

- nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej 

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym

- ułożenie korytek ściekowych

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowe mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r(Dz.U.z 2004 r;Nr 19;poz.177 z p.zm) tj.powyżej 14 000 EURO, a poniżej 5 150 000 EURO.

II.1.4)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)

45.00.00.00-7 -          roboty budowlane

45.23.31.42-6 -          roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.5)Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

II.1.6)Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

II.2)Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30.09.2008 r.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE  PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.I)Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium

1.Oferent  przystępujący  do  przetargu  jest  zobowiązany  wnieść  wadium  w 

 wysokości 3 000,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3.Wadium  może  być  wniesione  w  :

-    pieniądzu

-     poręczeniach   bankowych

-     gwarancjach bankowych

-     gwarancjach  ubezpieczeniowych

-     poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr.109,poz.1158, z późn.zm)

4.Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium -kopie dołącza się do oferty, a oryginał składa odrębnie razem z ofertą.

5.Oferta  nie  zabezpieczona  akceptowalną  formą  wadium  będzie  podlegała  odrzuceniu.

6.Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść  na  następujący  rachunek bankowy:

Bank  Spółdzielczy  w  Pińczowie

Nr  73 8509 0002 2001 0000 0752 0002 

z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy do dnia 21.07.2008 r do godz.10,00.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.      

7.Wadium  w  pozostałych  formach  należy  złożyć  w  Powiatowym Zarządzie Dróg w  Pińczowie pokój Nr 1 do  dnia  21 .07.2008 r do  godz. 10 00 .

8.Dyspozycję  w  zakresie  wypłaty  wadium  wniesionego  w  pieniądzu  dla  Wykonawcy , którego  oferta  została  wybrana ,  zamawiający  przekaże niezwłocznie  do  banku  po  podpisaniu  przez  oferenta  umowy .

9.Wadium wniesione w pieniądzu  ,Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego  oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.Dyspozycję  w  zakresie  wypłaty  wadium  wniesionego  w  pieniądzu  dla  Wykonawców , których  oferty nie zostaną  wybrane , zamawiający  przekaże niezwłocznie  do  banku po zawarciu umowy z  Wykonawcom , którego  oferta  została  wybrana , lecz  nie  później  niż  następnego  dnia  po  zakończeniu  okresu  związania  ofertą  i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy /jeżeli dotyczy/ .

11.Wykonawca  traci  wadium wraz z odsetkami   na  rzecz  zamawiającego , jeżeli :

-odmówi  podpisania  umowy  na  warunkach  określonych  w  ofercie

-odmówi  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy

      -zawarcie  umowy  staje  się  niemożliwe  z  przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu(z uwzględnieniem ich znaczenia ,jeżeli dotyczy):

1. Warunki ogólne

1.1.W  przetargu  mogą  wziąć  udział  / złożyć  ofertę /  oferenci  nie  wykluczeni  na 

   podstawie  art.24 ust. 1 i 2  Ustawy z 29  stycznia   2004 r. prawo zamówień  publicznych /

   Dz U  z  2004 r. nr 19, poz.177/  oraz  spełniający  warunki  zawarte  w  art. 22 ust. 1  wyżej 

   wymienionej  ustawy  a  także  warunki  określone  w  niniejszej SIWZ.

1.2.Ofertę może złożyć osoba fizyczna , osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nie

   posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają

   warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ.

1.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w 

   art. 24 ust.1  Ustawy Pzp musi spełniać każdy z Wykonawców.

 

2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu , określone w oparciu o art.22 ust.1

   pkt 1-3 ustawy Pzp

    Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w

    postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale III

    Tomu I SIWZ..

 

    Minimalne warunki jakie musi spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie

    zamówienia:

2.1.Potencjał kadrowy

      Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i    

      kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

      Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz

      aktualne zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.2.Potencjał techniczny

      Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp (przez dzierżawę ,wynajem ,umowę kupna 

      lub  w inny sposób) do wytwórni mas bitumicznych .

2.3.Doświadczenie

      Wykonawca musi wykazać , że zrealizował w ciągu ostatnich 5-ciu lat min. 1 zadanie o

       charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem

       zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Analiza dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie: spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych określonych w części III.2)(warunki udziału)pkt.1niniejszego ogłoszenia ,wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty(oryginały lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem):

1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy  Pzp zgodnie z treścią Formularza 3.1.

1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

Podatków ,opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, lub   Zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie lub rozłożenie

na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

2.Na potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych opisanych w części III.2(warunki udziału)pkt.2 niniejszego ogłoszenia wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem):pkt V 2. niniejszej 

2.1.Informację o osobach , które będą kierować wykonaniem zamówienia "Potencjał

kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu budową /robotami , potwierdzające spełnienie warunku ,o którym mowa w  części III.2)(warunki udziału)pkt.2 niniejszego ogłoszenia.

Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych(przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.2.Informacja o posiadanym sprzęcie i środkach transportu(Potencjał techniczny)wymaganych  do realizacji przedmiotu  zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią z Formularza 3.3. 

Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w części III.2)(warunki udziału) pkt.2.2 niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli Wykonawca nie posiada własnej wytwórni mas bitumicznych , do informacji należy dołączyć kopie dokumentu wskazującego , że ma dostęp (poprzez dzierżawę wynajem , umowę kupna lub w inny sposób) do wytwórni.

2.3.Informację o doświadczeniu Wykonawcy(Doświadczenie zawodowe), na formularzu 

zgodnym z treścią Formularza 3.4.Informacja musi spełniać potwierdzenie warunku,      

o  którym mowa w części III.2)(warunki udziału) pkt.2.3 niniejszego ogłoszenia.

Do informacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające ,że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie- referencje.

2.4.Sporządzony przez Wykonawcę Formularz oferty (zgodnie ze wzorem – Tom I Rozdział 2 SIWZ)

2.5. Kopia dowodu wpłaty wadium

2.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu , z której będzie wynikać   przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2.7.Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych  dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.8.Kosztorys ofertowy ( zgodny ze wzorem Formularz 2.1zał. do SIWZ)

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej stosuje się przepisy par. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 

2006 r w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

oraz form w jakich te dokument mogą być składane.

4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 

 potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych , dokumenty  wymienione w części III.2)(warunki udziału) pkt.1  niniejszego ogłoszenia- winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę . W celu potwierdzenia spełnienia warunków   szczegółowych dokumenty wymienione w części III.2)(warunki udziału) pkt. 2 niniejszego ogłoszenia-winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten,  lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie  winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

IV:PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

iv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców ,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony ,negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)-nie dotyczy

IV.2)Kryteria oceny ofert-najniższa cena

IV.2.2)W postępowaniu nie będzie wykorzystywana aukcja elektroniczna

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej , na której dostępna jest (bezpłatnie)specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pzd.pinczow.pl

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:         Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów lub za zaliczeniem pocztowym w formie papierowej- cena 20 zł. /brutto/

IV.3.2)      - nie dotyczy

IV.3.3)       - nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  ofert: 21.07.2008 r  godzina 1000; miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie ;
 ul. Przemysława 3 pok.nr 1

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

VI.3.6)    - nie dotyczy

 Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-06-2008 pod nr 137960-2008

Załączone pliki
5_08_SIWZ_tom_I,II,III.docSIWZ (5_08_SIWZ_tom_I,II,III.doc - 281.6 KB)
Data publikacji: 2008-07-09 11:09:58 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: SIWZ poprawione po modyfikacji
5_08_SIWZ_SST_tom_IV.docSIWZ SST (5_08_SIWZ_SST_tom_IV.doc - 815.616 KB)
Data publikacji: 2008-07-09 11:11:45 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: SIWZ SST po modyfikacji
modyfikacja_nr1.docModyfikacja SIWZ (modyfikacja_nr1.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2008-07-09 11:14:47 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Modyfikacja SIWZ

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3232
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-06-23 14:37:35
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-06-23 14:44:09
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-07-09 11:05:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu