Wersja do druku

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres:
Przemysłowa 3
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail:skobus@pzd.pinczow.pl
Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Numer ID: 4

Data publikacji:
2008-06-04 15:44:19

Przedmiot: Zadanie nr 3/2008-Remont drogi powiatowej Nr 0143 T Borczyn-Rębów od km 1+500 do km 2+650 dł.1150 mb.

Treść przetargu:

Data publikacji w Biuletynie UZP pod nr 119931-2008 w dniu 04-06-2008 r.

Przedmiot:

Zadanie nr 3/2008-Remont drogi powiatowej Nr 0143 T Borczyn-Rębów od km 1+500 do km 2+650 dł.1150 mb.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zadanie nr 3/2008

Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)      Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

            Adres pocztowy:

            ul. Przemysłowa 3;28-400 Pińczów

            tel. 041 357 61 29; fax. 041 357 61 29

            e-mail: pzd@pinczow.pl

            Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pinczow.pl

I.2)      Rodzaj zamawiającego

Administracja samorządowa

 

II:1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont drogi powiatowej Nr 0143 T Borczyn - Rębów km 1+500 - 2+650 dł.1150 mb

II.1.2)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane-     nie przysługuje odwołanie

 

II.1.3)Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakres zamówienia

Remont drogi powiatowej Nr 0143 T Borczyn - Rębów km 1+500 - 2+650 dł.1150 mb

Zakres robót do wykonania:

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową

- nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej 

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym

- renowacja rowów

- wykonanie zjazdów

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19;poz.177 z p.zm) tj. powyżej 14 000 EURO, a poniżej 5 150 000 EURO.

II.1.4)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)

45.00.00.00-7 -          roboty budowlane

45.23.31.42-6 -          roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.5)Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

II.1.6)Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

II.2)Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 18.08.2008 r.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.I)Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium

1.Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
4 000,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3.Wadium może być wniesione w:

-    pieniądzu

-     poręczeniach bankowych

-     gwarancjach bankowych

-     gwarancjach ubezpieczeniowych

-     poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr.109,poz.1158, z późn. zm)

4.Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium – kopie dołącza się do oferty,
a oryginał składa odrębnie razem z ofertą.

5.Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium będzie podlegała odrzuceniu.

6.Wadium w pieniądzu należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Nr 73 8509 0002 2001 0000 0752 0002

z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy do dnia 25.06.2008 r do godz.10,00.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.

7.Wadium w pozostałych formach należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Pińczowie pokój Nr 1 do dnia 25.06.2008 r. do godz. 10 00 .

8.Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający przekaże niezwłocznie do banku po podpisaniu przez oferenta umowy.

9.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże niezwłocznie do banku po zawarciu umowy z Wykonawcom, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy /jeżeli dotyczy/.

11.Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeżeli:

-odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

-odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      -zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu(z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1. Warunki ogólne

1.1.W przetargu mogą wziąć udział /złożyć ofertę/ oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177 /oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy
a także warunki określone w SIWZ.

1.2.Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ.

1.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane
 w art. 24 ust.1 Ustawy Pzp musi spełniać każdy z Wykonawców.

 

2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art.22 ust.1

   pkt 1-3 ustawy Pzp

Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale III Tomu I SIWZ.

Minimalne warunki, jakie musi spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:

2.1.Potencjał kadrowy

      Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i

      kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

      Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz

      aktualne zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.2.Potencjał techniczny

      Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna

      lub w inny sposób) do wytwórni mas bitumicznych .

2.3.Doświadczenie

      Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ciągu ostatnich 5-ciu lat min. 1 zadanie o

       charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem

       zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Analiza dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie: spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych określonych w części III.2) (warunki udziału) pkt.1niniejszego ogłoszenia, wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem):

1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie
z treścią Formularza 3.1.

1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem Podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, lub Zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.Na potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych opisanych w części III.2 (warunki udziału) pkt.2 niniejszego ogłoszenia wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem)

2.1.Informację o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia (Potencjał kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu budową /robotami, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w części III.2) (warunki udziału) pkt.2 niniejszego ogłoszenia.

Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

2.2.Informacja o posiadanym sprzęcie i środkach transportu (Potencjał techniczny) wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3.

Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w części III.2) (warunki udziału) pkt.2.2 niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli Wykonawca nie posiada własnej wytwórni mas bitumicznych, do informacji należy dołączyć kopie dokumentu wskazującego, że ma dostęp (poprzez dzierżawę wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do wytwórni.

2.3.Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe), na formularzu

zgodnym z treścią Formularza 3.4.Informacja musi spełniać potwierdzenie warunku,
o którym mowa w części III.2) (warunki udziału) pkt.2.3 niniejszego ogłoszenia.

Do informacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie - referencje.

2.4.Sporządzony przez Wykonawcę Formularz oferty (zgodnie ze wzorem – Tom I Rozdział 2 SIWZ)

2.5. Kopia dowodu wpłaty wadium

2.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2.7.Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.8.Kosztorys ofertowy ( zgodny ze wzorem Formularz 2.1 zał. do SIWZ)

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej stosuje się przepisy par. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja

2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokument mogą być składane.

4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty wymienione w części III.2) (warunki udziału) pkt.1 niniejszego ogłoszenia - winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych dokumenty wymienione w części III.2) (warunki udziału) pkt. 2 niniejszego ogłoszenia – winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

IV:PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

iv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców ,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony ,negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)-nie dotyczy

IV.2)Kryteria oceny ofert-najniższa cena

IV.2.2)W postępowaniu nie będzie wykorzystywana aukcja elektroniczna

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej , na której dostępna jest (bezpłatnie)specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pzd.pinczow.pl

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresam:         Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów lub za zaliczeniem pocztowym w formie papierowej- cena 20 zł.

IV.3.2)      - nie dotyczy

IV.3.3)       - nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  ofert: 25.06.2008 r  godzina 1000; miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie ; ul. Przemysława 3 pok.nr 1

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

VI.3.6)    - nie dotyczy

 

Załączone pliki
SST_tom_4.docSIWZ-SST (SST_tom_4.doc - 962.048 KB)
Data publikacji: 2008-06-04 15:51:02 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: SIWZ SST Tom IV
3_08_siwz_ tom_I,II,III.docSIWZ (3_08_siwz_ tom_I,II,III.doc - 348.16 KB)
Data publikacji: 2008-06-05 15:11:26 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: SIWZ Tom I,II,II

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3138
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-06-04 15:44:19
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-06-04 15:52:08
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-06-26 09:27:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu