Wersja do druku

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres:
Przemysłowa 3
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail:skobus@pzd.pinczow.pl
Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Numer ID: 3

Data publikacji:
2008-02-27 14:10:45

Przedmiot: Dostawa emulsji asfaltowej ,kationowej szybkorozpadowej K 1- 65

Treść przetargu:

PZD 3410/1/2008                 Pińczów , 2008-02-27

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD 3410/1/2008.

Nazwa zadania: Działając na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r   Prawo zamówień publicznych      ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :Dostawa emulsji asfaltowej  ,kationowej szybkorozpadowej K 1- 65

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Przemysłowa 3

28- 400  Pińczów

www.pzd.pinczow.pl

E-mail pzd@pinczow.pl

700 – 1530

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.pzd.pinczow.pl /bip

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie ul. Przemysłowa 3 ,            28-400 Pińczów  w godz. 800 – 1530 lub za zaliczeniem pocztowym .

Cena formularza wynosi - 20,00 zł brutto .

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa emulsji asfaltowej  ,kationowej szybkorozpadowej K 1-65 na prawach opcji (art.34 ust..5 pzp)

Wielkość zamówienia oszacowano na  70 ton  w tym:

- 40 ton ilość zakupu gwarantowana przez zamawiającego

- 30 ton na prawach opcji w zależności od potrzeb  .

Emulsja będzie dostarczana systematycznie po 8 ton ,  na telefoniczne zamówienie Zamawiającego.

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 14510000-9

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 01.04.2008 r  do  30.09.2008 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.W  przetargu  mogą  wziąć  udział  / złożyć  ofertę /  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art.24 ust. 1 i 2  Ustawy z 29  stycznia   2004 r. prawo zamówień  publicznych / Dz U  z  2004 r. nr 19, poz.177/  oraz  spełniający  warunki  zawarte  w  art. 22 ust. 1  wyżej  wymienionej  ustawy  a  także  warunki  określone  w  niniejszej SIWZ.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

1) - ofertę złożoną na formularzu ,  zgodnym  w  treści  z  wzorem  przedstawionym w

       Rozdziale nr 2  niniejszej SIWZ, 

2)- pisemne  oświadczenie  oferenta  o  spełnieniu  wymogów  art. 22 ust.1 oraz o nie   

      wykluczeniu na podstawie art. . 24 ust. 1 i 2   ustawy   p z  p  

3) -dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie   

      objętym zamówieniem-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

       o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 

       miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.1) Pełnomocnictwo dla podmiotów(konsorcjum ,spółka cywilna) wspólnie ubiegających się o zamówienie Podmioty te maja obowiązek ustanowienia pełnomocnika .Pełnomocnik musi mieć upoważnienie do co najmniej reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Może też mieć upoważnienie do podpisywania w ich imieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, która w razie wyboru oferty winna być przedłożona  przed podpisaniem umowy.

3.2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio ,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub  w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów , o których mowa w pkt. 3- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem ,właściwym organem sądowym ,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

4) -  oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

5) – Aprobata Techniczna  Instytutu Budowy Dróg i Mostów

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 Nazwa kryterium                              Waga 

   najniższa cena                                     100

             

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-03-06 do godz. 1200

w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

ul.  Przemysłowa 3

28 - 400   Pińczów

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-03-06, o godz. 1215

w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

ul. Przemysłowa 3

28 - 400  Pińczów

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

                         

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w biuletynie UZP pod nr           

____________________________________

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

mgr inż. Tadeusz Bochniak

 

Załączone pliki
inst_dla_ofer_01_08.docSIWZ_01_08 (inst_dla_ofer_01_08.doc - 115.2 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:11:52 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Instrukcaja dla oferentów
oferta_01_08.docSIWZ_01_08 (oferta_01_08.doc - 43.008 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:12:22 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Oferta
dopz_01_08.docSIWZ_01_08 (dopz_01_08.doc - 33.792 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:13:00 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Dokładny opis przedmiotu zamówienia
wz_umowy_01_08.docSIWZ_01_08 (wz_umowy_01_08.doc - 67.072 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:13:35 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Wzór umowy
zal1_01_08.docSIWZ_01_08 (zal1_01_08.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:14:10 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Załącznik nr 1
zal2_01_08.docSIWZ_01_08 (zal2_01_08.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:14:39 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Załącznik nr 2

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2948
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 14:10:45
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-02-27 14:15:16
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 14:15:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu