Wersja do druku

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres:
Przemysłowa 3
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail:skobus@pzd.pinczow.pl
Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Numer ID: 2

Data publikacji:
2008-02-27 13:13:53

Przedmiot: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg

Treść przetargu:

PZD 3410/2/2008                                    Pińczów, 2008-02-27

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD 3410/2/2008.

Nazwa zadania: Działając na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Przemysłowa 3

28- 400 Pińczów

www.pzd.pinczow.pl

E-mail pzd@pinczow.pl

700 – 1530

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.pzd.pinczow.pl/bip

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie ul. Przemysłowa 3;
28-400 Pińczów w godz. 800 – 1530 lub za zaliczeniem pocztowym.

Cena formularza wynosi - 20,00 zł brutto.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa materiałów kamiennych na prawach opcji (art.34 ust.5 pzp)

Wielkość zamówienia oszacowano na 1600 ton w tym:

Niesort  0 – 31

-        800 ton ilość zakupu gwarantowana przez zamawiającego

-        200 ton na prawach opcji w zależności od potrzeb

Niesort  0 – 63

-        400 ton ilość zakupu gwarantowana przez zamawiającego

-        200 ton na prawach opcji w zależności od potrzeb

 

Kamień będzie dostarczany bezpośrednio na drogi powiatowe powiatu pińczowskiego zgodnie z wykazem, który jest załącznikiem do SIWZ Rozdział III DOPZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 14212200-2

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 30.09.2008 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.W przetargu  mogą  wziąć  udział  / złożyć  ofertę /  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art.24 ust. 1 i 2  Ustawy z 29  stycznia   2004 r. prawo zamówień  publicznych / Dz U  z  2004 r. nr 19, poz.177/  oraz  spełniający  warunki  zawarte  w  art. 22 ust. 1  wyżej  wymienionej  ustawy  a  także  warunki  określone  w  niniejszej SIWZ.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)- ofertę złożoną na formularzu, zgodnym w treści z wzorem przedstawionym w

       Rozdziale nr 2 niniejszej SIWZ,

2)- pisemne oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 oraz o nie

      wykluczeniu na podstawie art. . 24 ust. 1 i 2  ustawy  p z  p  

3) -dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie

      objętym zamówieniem-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

       o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 

       miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.1) Pełnomocnictwo dla podmiotów(konsorcjum ,spółka cywilna) wspólnie ubiegających się o zamówienie Podmioty te maja obowiązek ustanowienia pełnomocnika .Pełnomocnik musi mieć upoważnienie do co najmniej reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Może też mieć upoważnienie do podpisywania w ich imieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, która w razie wyboru oferty winna być przedłożona  przed podpisaniem umowy.

3.2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio ,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub  w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów , o których mowa w pkt. 3- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem ,właściwym organem sądowym ,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4) -  oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

5) -  kosztorys ofertowy

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 Nazwa kryterium                              Waga 

   najniższa cena                                     100

             

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-03-06 do godz. 1300

w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

ul.  Przemysłowa 3

28 - 400   Pińczów

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-03-06, o godz. 1315

w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

ul. Przemysłowa 3

28 - 400  Pińczów

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

                         

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w biuletynie UZP pod nr 39707- 2008

____________________________________

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

mgr inż. Tadeusz Bochniak

 

Załączone pliki
inst_dla ofer_2_08.docSIWZ 02_08 (inst_dla ofer_2_08.doc - 114.688 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 13:44:26 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Instrukcja dla oferentów
oferta_02_08.docSIWZ 02_08 (oferta_02_08.doc - 44.032 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 13:46:27 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Oferta
dopz_2_08.docSIWZ 02_08 (dopz_2_08.doc - 74.752 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 13:47:40 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Dokładny Opis Przedmiotu Zamówienia
wz_umowy_02_08.docSIWZ 02_08 (wz_umowy_02_08.doc - 73.728 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 13:48:19 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Wzór umowy
zal1_02_08.docSIWZ 02_08 (zal1_02_08.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 13:53:13 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Zał nr 1
zal2_02_08.docSIWZ 02_08 (zal2_02_08.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:00:13 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Zał nr 2
zal3_02_08.docSIWZ 02_08 (zal3_02_08.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2008-02-27 14:00:40 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: ZAł nr 3

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 9387
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 13:13:53
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-02-27 13:29:10
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 13:31:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu