Wersja do druku

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres:
Przemysłowa 3
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail:skobus@pzd.pinczow.pl
Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Numer ID: 1

Data publikacji:
2007-11-21 12:34:51

Przedmiot: Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu będących w użytkowaniu PZD w Pińczowie dokonywany bezpośrednio na stacji paliwowej

Treść przetargu:

PZD 3410/9/2007
Pińczów, 2007-11-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: PZD 3410/9/2007.
Nazwa zadania: Działając na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu będących w użytkowaniu PZD w Pińczowie dokonywany bezpośrednio na stacji paliwowej.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Przemysłowa 3
28- 400  Pińczów
www.pzd.pinczow.pl
E-mail pzd@pinczow.pl
7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.pzd.pinczow.pl /bip
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów  w godz. 8.00 - 15.30 lub za zaliczeniem pocztowym .
Cena formularza wynosi - 20,00 zł brutto .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu będących w użytkowaniu PZD w Pińczowie dokonywany bezpośrednio na stacji paliwowej w ilości :
- olej napędowy  około 18 000 litrów
- etylina bezołowiowa Pb - 95 około 2 500 litrów
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień: 23121100-2 ;  23111200-0

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
od 01.01.2008 r  do  31.12.2008 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.W  przetargu  mogą  wziąć  udział  / złożyć  ofertę /  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art.24 ust. 1 i 2  Ustawy z 29  stycznia   2004 r. prawo zamówień  publicznych / Dz U  z  2004 r. nr 19, poz.177/  oraz  spełniający  warunki  zawarte  w  art. 22 ust. 1  wyżej  wymienionej  ustawy  a  także  warunki  określone  w  niniejszej SIWZ.

2. Do przetargu mogą przystąpić oferenci , którzy posiadają minimum dwie stacje paliw . Jedna na terenie miasta Pińczowa, a druga nie dalej jak w promieniu 30 km od siedziby Zamawiającego. Stacje czynne przez cały tydzień również w niedziele i święta.

Zamawiający prowadząc prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg , a szczególnie w czasie akcji zimowej , musi mieć możliwość zatankowania sprzętu na minimum 2 stacjach paliw.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) - ofertę złożoną na formularzu ,  zgodnym  w  treści  z  wzorem  przedstawionym w Rozdziale nr 2  niniejszej SIWZ, 
2)- pisemne  oświadczenie  oferenta  o  spełnieniu  wymogów  art. 22 ust.1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. . 24 ust. 1 i 2   ustawy   p z  p  
3) -dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) - koncesja na obrót paliwami ciekłymi
5) - kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością dostawy stanowiącą cenę zamówienia 
6) - oświadczenie o akceptacji wzoru umowy
7) - oświadczenie o spełnieniu warunków przetargowych wyszczególnionych w DOPZ Rozdział 3 punkt II – załącznik nr 4

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 Nazwa kryterium        Waga 
 najniższa cena          100
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-12-04 do godz. 12,00
w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3;28 - 400   Pińczów
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-12-04, o godz. 12,15
w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3;28 - 400  Pińczów

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni
                         
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w UZP z numerem 228139-2007
____________________________________
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie
mgr inż. Tadeusz Bochniak

Załączone pliki
pr2007_9_SIWZ.docSIWZ (pr2007_9_SIWZ.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:45:28 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: SIWZ
pr2007_9_rozdzial_II_oferta.docOferta (pr2007_9_rozdzial_II_oferta.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:46:08 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Oferta
pr2007_9_rozdzial_III_DOPZ.docDOPZ (pr2007_9_rozdzial_III_DOPZ.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:46:39 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: DOPZ
pr2007_9_rozdzial_IInstrukcja_dla_oferenta.docInstrukcja dla oferenta (pr2007_9_rozdzial_IInstrukcja_dla_oferenta.doc - 96.256 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:47:41 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Instrukcja dla oferenta
pr2007_9_Rozdzial_IV_Umowa.docUmowa (pr2007_9_Rozdzial_IV_Umowa.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:48:18 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Umowa
pr2007_9_zal1.doczał nr 1 (pr2007_9_zal1.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:49:37 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: zał nr 1
pr2007_9_zal_2.doczał nr 2 (pr2007_9_zal_2.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:50:02 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: zał nr 2
pr2007_9_zal3.doczał nr 3 (pr2007_9_zal3.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:50:24 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: zał nr 3
pr2007_9_zal4.doczał nr 4 (pr2007_9_zal4.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 12:50:45 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: zał nr 4

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3387
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2007-11-21 12:34:51
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2007-11-21 12:53:27
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2007-11-21 12:53:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu