Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rur stalowych ocynkowanych 2 cale

PZD-3330.22.2020                                                                                 Pińczów dn. 04.12.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę  rur stalowych ocynkowanych 2 cale

na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w trybie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zmianami)

I.          Nazwa i adres zamawiającego:
Nabywca: Powiat Pińczowski, 28-400 Pińczów

ul. Zacisze 5, NIP 662-17-46-147

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie;
ul. Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów;
tel./fax. 41/3576129,  www.pzd.pinczow.pl

II.          Przedmiot zamówienia:

„Dostawa  rur stalowych ocynkowanych 2 cale; gr. ścianki min. 2,9 mm w ilości 350 mb -sztangi po 7 m” Powyższe rury będą wykorzystane do montażu znaków drogowych przy drogach powiatowych.

III.          Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej proszę złożyć w terminie do dnia 08.12.2020 r. do godz. 15:30
 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie, 28-400 Pińczów ul. Przemysłowa 3C

Oferent składa ofertę na piśmie, przy czym oferta przesłana faksem (na nr 41 3576129) lub na adres poczty elektronicznej (skobus@pzd.pinczow.pl) traktuje się jako spełniające formę pisemną.

IV.          Termin realizacji zamówienia:

14 dni od daty podpisania umowy na w/w dostawę  lecz nie później niż do dnia 29.12.2020 r.

V.          Warunki płatności:
Należność za wykonanie w/w dostawy będzie płatna przelewem w terminie do 30  dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

VI.          Ocena ofert:

Kryterium oceny ofert będzie cena za w/w dostawę.

Załączniki:

1.   Formularz oferty zał. nr 1

2.  Kosztorys ofertowy zał. nr 2

  1. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO zał.  nr 3
  2. Projekt umowy zał. nr 4Załączone pliki
ogloszenie_3330_22_2020.pdfogloszenie (83.93 KB)
Opis: Ogłoszenie
zal_1_2_3_4_do_zaytania_nr_3330_22_2020.doczalaczniki_do_zlozenia_oferty (66.048 KB)
Opis: Załączniki do złożenia oferty