Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty na "Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg" - wynik

PZD.3331.1.2020                     Pińczów dn. 02.03.2020 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

ZADANIE Nr 3331.1.2020
„Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg”
Na powyższe zadanie została złożona 1 oferta.
Oferta Nr 1 
Towarowy Transport Drogowy Jan Lenartowicz;
Bronina 11; 28-100 Busko Zdrój
Cena za usługę brutto: 115,62 zł/r-g
 
W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Towarowy Transport Drogowy
Jan Lenartowicz
Bronina 11, 28-100 Busko Zdrój
Cena za usługę brutto: 115,62 zł/r-g

Uzasadnienie wyboru:
Jedyna złożona oferta.

Podpisał:
Dyrektor PZD
Tadeusz Bochniak