Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty na odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego

PZD-3330.16.2019                                                                             Pińczów dn. 11.06.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
na odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych
na terenie Powiatu Pińczowskiego

zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.)

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Nabywca: Powiat Pińczowski, 28-400 Pińczów

  ul. Zacisze 5, NIP 662-17-46-147

  Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie;
  ul. Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów;
  tel./fax. 41/3576129,  www.pzd.pinczow.pl

 2. Przedmiot zamówienia:

„Odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego

 1. Malowanie metodą natryskową oznakowania poziomego: przejść dla pieszych P-10,
  linii bezwzględnego zatrzymania P-12 na drogach powiatowych Powiatu Pińczowskiego w ilości około 600 m2

  (w załączeniu mapa z zaznaczonymi miejscami malowania)

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

  Ofertę w formie pisemnej proszę złożyć w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 15:30 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie, 28-400 Pińczów ul. Przemysłowa 3C

  Oferent składa ofertę na piśmie, przy czym oferta przesłana faksem (na nr 41 3576129) lub na adres poczty elektronicznej skobus@pzd.pinczow.pl  traktuje się jako spełniające formę pisemną.

 2. Termin realizacji zamówienia:

  Sukcesywnie do 15.07.2019 r.

 3. Warunki płatności:
  Należność za wykonana usługę będzie płatna przelewem w terminie do 30  dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 4. Ocena ofert:

  Kryterium oceny ofert będzie cena.

   

  Załączniki:

 1. Zał. nr 1 formularz oferty

 2. Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

 3. Zał. nr 3 projekt umowy

 4. Zał. nr 4 mapa lokalizacji oznakowania poziomego
  5. Zał. nr 5 STWiOR
Załączone pliki
3330_16_2019_ogloszenie.pdfzaproszenie (581.223 KB)
Opis: Zaproszenie
zalaczniki_do_zapytania_oferowego_1_2_3_4_5.rarsiwz (748.853 KB)
Opis: Załączniki do zapytania ofertowego