Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę grysu bazaltowego (płukanego)

Zadanie nr 3330.14.2019                                                                  Pińczów 11.06.2019 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty
na
dostawę grysu bazaltowego (płukanego)

zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.)

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Nabywca: Powiat Pińczowski, 28-400 Pińczów

  ul. Zacisze 5, NIP 662-17-46-147

  Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie;
  ul. Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów;
  tel./fax. 41/3576129,  www.pzd.pinczow.pl

 2. Przedmiot zamówienia:

  Dostawa grysu bazaltowego (płukanego)
  Powyższa grys bazaltowy będzie wykorzystany do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

 3. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

  Ofertę w formie pisemnej proszę złożyć w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 15:30 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie, 28-400 Pińczów ul. Przemysłowa 3C

  Oferent składa ofertę na piśmie, przy czym oferta przesłana faksem (na nr 41 3576129) lub na adres poczty elektronicznej skobus@pzd.pinczow.pl  traktuje się jako spełniające formę pisemną.

   

 4. Termin realizacji zamówienia:

  Do 30.07.2019 r.

   

 5. Warunki płatności:
  Należność za wykonanie w/w dostawy będzie płatna przelewem w terminie do 30  dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

   

 6. Ocena ofert:

  Kryterium oceny ofert będzie cena za w/w dostawę.

   

  Załączniki:

 1. Zał. nr 1 formularz oferty

 2. Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

 3. Zał. nr 3 projekt umowy
  4. Zał. nr 4 Instrukcja dla wykonawców
Załączone pliki
zaproszenie do skl_ofert_3330_14_2019.pdfzaproszenie (555.558 KB)
Opis: Zaproszenie
zal_1_2_3_4_zam_3330_14_2019.rarsiwz (408.958 KB)
Opis: Załączniki do zaproszenia