Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zasady ZUD w sezonie 2022/2023

PLAN  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA
DRÓG  POWIATOWYCH  POWIATU  PIŃCZOWSKIEGO
W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu pińczowskiego prowadzone jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie.
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą na podstawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2022/2023 zatwierdzonych uchwałą nr 434/2022 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 9 sierpnia 2022 roku.
Standardy zimowego utrzymania dróg zostały opracowane na podstawie zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych, znaczenie poszczególnych dróg dla układu komunikacyjnego powiatu, doświadczeń lat ubiegłych. Zarząd Dróg cały wysiłek nad utrzymaniem dróg powiatowych w warunkach zimowych prowadzi w celu łagodzenia oddziaływania skutków zimy, a nie ich całkowitą likwidację. Istnieje bowiem ekonomiczna granica opłacalności nakładów, jakie należy ponieść na utrzymanie przejazdu po drogach w warunkach zimowych.
W sezonie zimowym 2022/2023 drogi powiatowe powiatu pińczowskiego utrzymywane są według następujących standardów zimowego utrzymania :

Wszystkie odcinki dróg powiatowych zostały podzielone na 5 grup zimowego utrzymania:

• IV standard:
- długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie   wynosi 45,5 km, co stanowi 13,5 % ogólnej długości dróg,
- wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi  załącznik nr 2,
- drogi te utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w pierwszej  kolejności.

Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu  oraz zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych tj.:
- łuki poziome
- łuki pionowe ( przy spadkach powyżej 4 % )
- skrzyżowania
- miejsca usytuowania przystanków komunikacji zbiorowej
- na wysokości budynków użyteczności publicznej /szkoły, ośrodki zdrowia/
  Stan nawierzchni:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości;
- w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;

   Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:
- luźny  - występuje do 8 godz. po ustaniu opadów,
- zajeżdżony – występuje
- języki śnieżne - występują
- zaspy – występują do 8 godzin
- nabój śnieżny - występuje
           Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
 
• V standard:
- długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 89,3 km co stanowi 26,5 % ogólnej długości dróg,
- wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi – załącznik nr 3,
Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu oraz  zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych tj.:
- łuki poziome
- łuki pionowe ( przy spadkach powyżej 4 % )
- skrzyżowania
- miejsca usytuowania przystanków komunikacji zbiorowej
- na wysokości budynków użyteczności publicznej /szkoły, ośrodki zdrowia/
    Stan nawierzchni:
- jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ( łuki poziome, łuki pionowe / przy spadkach powyżej 4 % /, skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni twardej, miejsca usytuowania przystanków komunikacji zbiorowej, na wysokości budynków użyteczności publicznej /szkoły, ośrodki zdrowia/);
Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:
- luźny  - występuje do 16 godz. po ustaniu opadów,
- zajeżdżony – występuje
- języki śnieżne - występują
- zaspy – występują do 24 godzin
- nabój śnieżny - występuje
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

• VI standard:
- długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 132,1 km,  co stanowi 40,0 % ogólnej długości dróg,
- wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi – załącznik nr 4,
Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu oraz   zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych wyznaczonych  przez zarząd dróg.
Stan nawierzchni:
- jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez zarząd dróg.
Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:
- luźny  - występuje
- zajeżdżony – występuje
- języki śnieżne - występują
- zaspy – występują do 48 godzin
- nabój śnieżny - występuje
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.

• Drogi utrzymywane w systemie interwencyjnym – sprzęt będzie wysyłany w zależności od potrzeb
- długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 30,7 km,  co stanowi 8,0 % ogólnej długości dróg,
- wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi – załącznik nr 5,
- są to drogi powiatowe utrzymywane w systemie interwencyjnym,
- na drogach tej grupy będą prowadzone prace systemem interwencyjnym, które będą polegały na wysyłaniu sprzętu odśnieżającego w przypadku braku możliwości prowadzenia ruchu drogowego na tych drogach – po zakończeniu prac przez ten sprzęt na drogach standardu: IV, V, VI. – na drogach tych nie będzie zwalczana śliskość zimowa,

• Drogi powiatowe nie objęte planem zimowego utrzymania
– pozostałe odcinki dróg o łącznej długości 40,4 km co stanowi 12,0 % ogólnej sieci dróg, przebiegające przez tereny pól uprawnych są to drogi o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych, stanowiące głównie dojazd do tych pól nie będą objęte zimowym utrzymaniem.

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych
z zawiejami i zamieciami śnieżnymi mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.
Akcja zwalczania śliskości zimowej nie będzie prowadzona przy temperaturze poniżej  – 10 C.
Na drogach standardu IV, V i na odcinkach dróg standardu VI, wytypowanych przez zarząd dróg, ustala się posypywanie jeden raz dziennie, a szczególnych przypadkach uzależnionych od warunków panujących na drogach po uzgodnieniu z dyrektorem PZD odcinki dróg będą posypywane dwukrotnie w ciągu doby.
Utrzymanie chodników, na podstawie ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) należy do właścicieli nieruchomości przyległych do chodnika.

Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości wykonywane są przez firmy zewnętrzne, wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego oraz przez własny sprzęt, będący na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie.

Przetarg na zwalczanie śliskości i odśnieżanie wygrały firmy:
· Towarowy Transport Drogowy Marian Derda, Chomentów 29, 28-305 Sobków,
która świadczy usługi pługopiaskarką (1 szt. z napędem min. na dwie osie)
· Towarowy Transport Drogowy Jan Lenartowicz, Bronina 11; 28-100 Busko Zdrój, która świadczy usługi pługopiaskarkami (2 szt. z napędem min. na dwie osie), oraz  ładowarka do załadunku mieszanki i wywozu śniegu.

Sprzęt PZD wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg to :
- dwie pługopiaskarki (NPS i PJ1) na samochodach Mercedes Axor  i KAMAZ
- pług wirnikowy ZIŁ 131
- koparko-ładowarka JCB 3X
- koparka kołowa JCB
Sprzęt zaangażowany do prac zimowego utrzymania dróg wyposażony jest
w czujniki GPS pozwalające śledzić na bieżąco trasy przejazdu tego sprzętu.
Do likwidacji śliskości zimowej stosowana będzie mieszanka piaskowo-solna.
Na odcinkach dróg wytypowanych przez zarząd dróg zostanie wywieziona na pobocza mieszanka piasku z solą.
Dyżury zimowego utrzymania będą pełnione przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg na terenie bazy przy ul. Przemysłowej 3C przez cały okres zimowy.
W okresie wystąpienia opadów śniegu oraz ujemnych temperatur dyżury będą pełnione całodobowo. Informacje dotyczące warunków na drogach można otrzymać pod nr telefonu (041) 357 61 29. kom. 508201750
Decyzję o dyżurach całodobowych podejmuje dyrektor PZD lub upoważniony przez niego pracownik PZD.