Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Odszkodowania za szkody komunikacyjne

PROCEDURA ZAŁATWIANIA SPRAW  W ZWIĄZKU ZE SZKODĄ

W  myśl  art. 6 kodeksu Cywilnego ciężar dowodu co do wykazania  przesłanek odpowiedzialności cywilnej spoczywa na poszkodowanym.

Wypłata odszkodowania może nastąpić tylko wtedy, gdy winę za szkodę ponosi zarządca drogi.

W celu ubiegania się o odszkodowanie, poszkodowany  winien udokumentować daną szkodę.

W przypadku gdy  uszkodzenie pojazdu spowodowane zostało złym stanem nawierzchni należy postępować jak w przypadku kolizji.

Im lepiej udokumentuje się szkodę, tym większa szansa na uzyskanie rekompensaty. Ważne będą zwłaszcza: oględziny miejsca zdarzenia dokonane przez policję na miejscu zdarzenia (notatka Policji sporządzona na miejscu zdarzenia wydawana jest na wniosek Towarzystwa Ubezpieczeń), badanie techniczne pojazdu, faktura lub rachunek za naprawę, zeznania świadków czy też zdjęcia z miejsca zdarzenia.

CZYNNOŚCI KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ - OBOWIĄZKI POSZKODOWANEGO

1.      Pozostać na miejscu zdarzenia

2.      Natychmiast zgłosić zdarzenie  Policji  w celu wykonania dokumentacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

3.      Należy   powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie (godziny pracy od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku) pod nr Tel. 041 357 61 29. Jeżeli zdarzenie miało miejsce w dzień wolny od pracy to zawiadomienie PZD powinno nastąpić w  pierwszy dzień roboczy.

4.      Dodatkowo należy ustalić świadków zdarzenia, może nim być np.: pasażer pojazdu,  pieszy, czy też kierowca z pojazdu jadącego za nami.  Jeżeli mamy taką możliwość  to należy sfotografować uszkodzenia pojazdu i nawierzchni drogi.

5.      Roszczenie o odszkodowanie musi być złożone w formie pisemnej na adres Powiatowego Zarządu Dróg  w Pińczowie, ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów.   

W ZGŁOSZENIU SZKODY  NALEŻY PODAĆ:

 

A.     Datę, godzinę i dokładny opis miejsca wypadku

B.     Nazwisko, imię oraz adres poszkodowanej osoby – kierowcy

C.    Markę i nr rejestracyjny pojazdu, nazwisko i adres właściciela pojazdu (gdy nie jest nim kierowca)

D.    Nazwiska i imiona świadków zdarzenia (jeżeli są)

E.    Informacja czy zdarzenie zostało zgłoszone na policją, jeżeli tak to podać adres.

F.    Informację czy policja wdrożyła postępowanie karne

G.    Wysokość  wnioskowanego  roszczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu
  • Zdjęcia z miejsca zdarzenia
  • Oryginał orzeczenia licencjonowanego rzeczoznawcy
  • Oryginał rachunków lub faktur za dokonane naprawy lub wymianę części samochodowych wystawione na właściciela pojazdu
  • Oświadczenie świadka jeżeli go mamy (na oświadczeniu tym,  powinien znaleźć się następujący zapis „Prawdziwość powyżej przedstawionego zdarzenia   potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK)

Szkody rozpatrywać będzie: 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A

z siedzibą w Warszawie, przy rondzie I. Daszyńskiego 1

00-843 Warszawa
Załączone pliki
druk_zgloszenie_szkody.docdruk_zgloszenia_szkody (65.024 KB)
Opis: Druk zgłoszenia szkody