Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Wydanie w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny

Wydanie w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny

Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek organizatora imprezy winien zawierać:
1.imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
2.rodzaj i nazwę imprezy;
3.informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy;
4.informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
5.wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
6.podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1.szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2.wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
3.program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
4.plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5.zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
6.pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
7.dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów
Powiatowy Zarząd Drów w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów
tel/fax: 41 3576129
email: pzd@pinczow.pl


Opłaty
Za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) opłata wynosi 48 zł dla jednostek budżetowych i osób fizycznych (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pińczowie ul 3 Maja 10; 28-400 Pińczów

Termin i sposób załatwienia
1.Zezwolenie wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: (A) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; (B) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
2.Organizator imprezy przesyła w terminie określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.
3.Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Podstawa prawna
•art. 65 i 65b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
•ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Inne informacje
1. Zezwolenie jest wydawane po:
   1) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; (opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia).
   2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza. 
2. Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania:
   1) jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
   2) jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 w/w ustawy:
       (a) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
       (b) impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.  
3. Organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości. 
4. Organ wydający zezwolenie, może cofnąć zezwolenie, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
5. Decyzji, o której mowa w ust. 3 i 4, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.