Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Przejazd pojazdów nienormatywnych

Akty prawne regulujące zasady przejazdów nienormatywnych od 13 marca 2021 r.

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212)
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315)
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629)
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie pod adresem: ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów; dane kontaktowe PZD: numer telefonu 41 357 61 29  w godzinach pracy PZD, adres email: pzd@pinczow.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, p. Dorotę Frączek, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu 41 357 60 01, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pińczowie: 7:30-15:30,  lub pod adresem email: iod@pinczow.net

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.
 
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217).
 
Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych.
 
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
Bank  Spółdzielczy  w  Pińczowie nr konta 03 8509 0002 2001 0000 0752 0001


Formularze wniosków, tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik, organy wydające oraz klauzula informacyjna dla wnioskodawców o wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych znajdują się w załącznikach poniżej.
Załączone pliki
tabela_kategorii_zezwolen_i_oplat.pdftabela_kategorii (110.457 KB)
Opis: Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające
klauzula_informacyjna_pojazd_nienormatywny.docxklauzula_informacyjna (14.138 KB)
Opis: Klauzula Informacyjna dla wniosków o wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
wniosek_przejazd_pojazdow_nienormatywnych_kat_I.docxwniosek_kat_I (22.304 KB)
Opis: Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
wniosek_przejazd_pojazdow_nienormatywnych_kat_II-IV.docxwniosek_kat_II-IV (22.504 KB)
Opis: Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego