Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Ochrona danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  z siedzibą w Pińczowie pod adresem: ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów; dane kontaktowe PZD: numer telefonu 41 357 61 29  w godzinach pracy PZD, adres email: pzd@pinczow.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, p. Dorotę Frączek, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu 041 357 60 01, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pińczowie: 7:30-15:30,  lub pod adresem email: iod@pinczow.net.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
3.1 w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności;
3.2  w przypadku realizacji zawartej z PZD umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) RODO;
3.3 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZD w związku z prowadzeniem działalności jako jednostki organizacyjnej Powiatu Pińczowskiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3.4 dochodzenia należności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
3.5 wewnętrznych celów administracyjnych PZD, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
3.6 monitoringu ruchu na ulicach miasta (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e) RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) Starostwo Powiatowe w Pińczowie ;
b) jednostki organizacyjne PZD;
c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne upoważnione do odbioru danych osobowych w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
a)  w zakresie realizacji zawartej z PZD umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZD w związku z prowadzeniem działalności, jako  jednostki organizacyjnej Powiatu Pińczowskiego  i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PZD;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem przez PZD danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PZD  danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy/wniosku z PZD, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy/realizacji wniosku. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia  umowy z PZD/realizacja złożonego wniosku.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11.Pani/Pana Dan nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.