Wersja do druku

Opublikowano: 2013-08-01 09:48:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2013 Remont drogi nr 0511T Lipówka – Wolica – Szyszczyce, dł. 1540 mb, km 3+040 – 4+570

Wynik postepowania:

PZD.3321.9-1.2013                                                                                                Pińczów, dn. 01.08.2013 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.9.2013

„Remont drogi nr 0511T Lipówka – Wolica – Szyszczyce, dł. 1540 mb, km 3+040 – 4+570”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

Cena wybranej oferty: 381 659,53 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 7 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

100,00

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

91,46

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

93,26

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

89,08

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

89,92

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

90,60

7

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

97,91

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2250
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-07-11 23:53:39
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-07-11 23:55:56
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-07-11 23:55:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu