Wersja do druku

Opublikowano: 2012-09-25 12:43:35

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.12.2012 „Remont drogi nr 0062T Szarbków – Uników - Galów od km 1+495 do km 1+895”

Wynik postepowania:

PZD.3321.12-1.12                                                                                               Pińczów  dn. 25.09.2012 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.12.12

„Remont drogi nr 0062T Szarbków – Uników - Galów od km 1+495 do km 1+895”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny
Cena wybranej oferty: 83 994,24 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

96,48

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

94,39

3

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

97,09

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

100,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2419
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-09-10 17:44:04
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-09-10 17:46:26
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-09-10 17:46:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu