Wersja do druku

Opublikowano: 2012-08-02 13:29:11

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.8.2012 „Remont drogi nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno odc. Kozubów – Sadek od km 1+220 do km 2+440”

Wynik postepowania:

PZD.3321.8-2.12                                                                                            Pińczów  dn. 02.08.2012 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.8.12

„Remont drogi nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno odc. Kozubów – Sadek od km 1+220 do km 2+440”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

Cena wybranej oferty: 243 623,39 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

96,81

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

87,06

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

100,00

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

84,56

5

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

97,82

6

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

94,12

               

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp. 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2576
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-07-09 13:08:42
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-07-09 13:29:22
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-07-09 14:04:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu