Wersja do druku

Opublikowano: 2012-04-30 13:00:50

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.5.2012 "Remont drogi nr 0513T Iżykowice - Słaboszów od km 1+844 do km 2+544"

Wynik postepowania:

PZD.3321.5-2.12                                                                                                                 Pińczów  dn. 30.04.2012 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.5.12

„Remont drogi nr 0513T Iżykowice - Słaboszów od km 1+844 do km 2+544”

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny
Cena wybranej oferty: 150 163,57 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

90,88

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

83,88

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

94,04

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

100,00

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

93,98

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

98,42

7

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

75,16

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

81,82

               

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2567
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 12:10:14
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-04-12 12:22:17
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 12:22:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu