Wersja do druku

Opublikowano: 2012-04-30 12:39:30

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.4.2012 "Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur Górny – Tur Dolny - Pawłowice od km 0+713 do km 1+763"

Wynik postepowania:

PZD.3321.4-1.12                                                                                                              Pińczów  dn. 30.04.2012 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.4.12

„Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur Górny – Tur Dolny -  Pawłowice od km 0+713 do km 1+763”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów
Cena wybranej oferty: 206 964,60 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

86,20

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

88,25

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

95,82

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

89,23

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

95,06

7

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

77,65

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

71,27

               

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2560
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 12:02:19
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-04-12 12:06:24
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 12:06:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu