Wersja do druku

Opublikowano: 2012-04-30 10:02:01

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.3.2012 "Remont drogi nr 0015T Podłęże - Janów od km 1+425 do km 2+025 i od km 3+400 do km 4+000"

Wynik postepowania:

PZD.3321.3-1.12                                                                                                          Pińczów  dn. 30.04.2012 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.3.12

„Remont drogi nr 0015T Podłęże – Janów od km 1+425 do km 2+025 i od km 3+400 do km 4+000”

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny
Cena wybranej oferty: 256 664,10 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

85,92

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

92,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

93,69

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

100,00

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

93,85

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

98,63

7

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

79,24

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

82,03

               

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2535
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 11:37:55
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-04-12 11:44:11
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 11:44:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu