Wersja do druku

Opublikowano: 2011-04-05 14:22:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/9/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Chrabków – Galów na odcinku Szarbków - Chrabków km 1+809 – 2+189 i km 4+952 – 5+382 dł. 700 mb”

Wynik postepowania:

PZD- 3321/9-1/11                                                                                            Pińczów  2011-04-05

                                                                            

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/9/11

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Chrabków – Galów   na odcinku Szarbków - Chrabków km 1+809 – 2+189 i km 4+952 – 5+382 dł. 700 mb ”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

Cena wybranej oferty: 127 427,63 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

94,49

94,49

2

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

100,00

100,00

3

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce

99,35

99,35

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

98,18

98,18

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

93,55

93,55

               

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 12.04.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2752
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-15 14:19:54
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-15 14:24:25
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-24 19:57:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu