Wersja do druku

Opublikowano: 2011-04-05 14:19:01

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/7/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0009T Gołuchów – Żydówek – Samostrzałów – Śladków D. na odcinku Żydówek – Wola Żydowska km 2+948 – 3+726; dł. 778 mb”

Wynik postepowania:

PZD- 3321/7-1/11                                                                                                       Pińczów  2011-04-05

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/7/11

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0009T Gołuchów – Żydówek – Samostrzałów – Śladków D. na odcinku Żydówek – Wola Żydowska km 2+948 – 3+726; dł. 778 mb”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów; ul. Racławicka 41b

Cena wybranej oferty: 129 070,36 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

100,00

100,00

2

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

84,75

84,75

3

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce

85,29

85,29

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

85,37

85,37

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

73,71

73,71

               

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 12.04.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2573
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-15 14:11:30
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-15 14:13:45
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-24 19:50:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu