Wersja do druku

Opublikowano: 2010-09-28 15:14:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/19/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Galów na odcinku Chrabków km 4+352 – 4+952; dł. 600 mb” Uwaga!!! dodano brakujące załączniki: nr 10 mapa, nr 10 przekrój, nr 11 Istotne postanowienia umowy, nr 12 kosztorys ofertowy - (błąd serwera w zamieszczaniu załączników) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wynik postepowania:
PZD- 3321/19-2/10 Pińczów dn. 28.09.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/19/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Galów na odcinku Chrabków km 4+352 – 4+952; dł. 600 mb” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 125 239,71 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 2. „CEWAP” Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 94,66 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 04.10.2010 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 08.10.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2896
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-09-09 21:06:11
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-09-09 21:10:33
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-09-21 15:22:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu