Wersja do druku

Opublikowano: 2010-04-19 14:42:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/8/10 Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, mieszanki kamiennej Uwaga! W dniu 12.04.2010 r. wymieniono załącznik: nr 6b kosztorys ofertowy. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, mieszanki kamiennej” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części: Część pierwsza: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsja kationowa – 32 Mg” W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; , ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 51 142,40 zł brutto. Na powyższą część oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): 1. „Poldim” Spółka Akcyjna; ul. Kochanowskiego 37a; 33-100 Tarnów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,28 pkt. 2. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 pkt. Część druga: „Dostawa materiałów do remontu dróg: mieszanka kamienna frakcja 0-31,5 (300Mg) i frakcja 0-63,0 (300Mg)” Zamawiający unieważnił postępowanie dotyczące części drugiej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą do części pierwszej, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 26.04.2009 r. w godz. 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 26.04.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2630
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-04-07 18:16:36
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-04-07 18:20:21
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-04-12 13:38:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu