Wersja do druku

Opublikowano: 2008-03-10 12:16:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa emulsji asfaltowej ,kationowej szybkorozpadowej K 1- 65

Wynik postepowania:

Pińczów dn. 10.03.2008 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

           

                       

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zgodnie z art.92 ustawy pzp informuje, że:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65

 w ilości 70 ton

zostały złożone 2 oferty:

Oferta Nr 1 złożona przez:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

które zaoferowało dostawę emulsji za cenę brutto  118 620,00 zł

Oferta Nr 2 złożona przez:  Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie k/Kielc

26-065 Piekoszów

które zaoferowało dostawę emulsji za cenę brutto  87 364,20 zł

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt.20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 100 %) powyższe oferty otrzymały zgodnie z załącznikiem ZP-21 następującą ilość punktów: 

Oferta Nr 1 –   73,65 pkt

Oferta Nr 2 – 100,00 pkt

 

Ponieważ Oferta Nr 2 uzyskała największą ilość punktów, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie postanowił udzielić zamówienia oferentowi, który ją złożył:

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie k/Kielc

26-065 Piekoszów

 

za cenę  87 364,20 zł    

słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych 20/100

 

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 01.04.2008r.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2949
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 14:10:45
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-02-27 14:15:16
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 14:15:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu