Wersja do druku

Opublikowano: 2015-10-28 15:17:59

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.12.2015 Remont drogi nr 0019T Chwałowice - Szarbków – Chrabków – Galów dł. 531 mb; km 5+947 – 6+478

Wynik postepowania:

PZD- 3321.12-2.2015                                                                                       Pińczów dn. 28.10.2015 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.12.2015
Remont drogi nr 0019T Chwałowice - Szarbków - Chrabków - Galów dł. 531 mb; km 5+947 - 6+478

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Remont drogi nr 0019T Chwałowice - Szarbków - Chrabków - Galów dł. 531 mb; km 5+947 - 6+478w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

 

ponieważ uzyskało najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 77 962,58 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

95,00

5,00

100,00

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

55,49

5,00

60,49

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

78,92

5,00

83,92

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1280
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-10-12 12:56:20
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-10-12 12:57:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu