Wersja do druku

Opublikowano: 2015-03-19 12:49:04

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2015 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej

Wynik postepowania:

PZD- 3321.1-5.2015                                                                                         Pińczów dn. 19.03.2015 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.1.2015

„Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej
 w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 11 Wykonawcy:

KONSORCJUM FIRM:

LIDER:                         Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

PARTNER:       Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

ponieważ uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z podanymi kryteriami (cena 95% i gwarancja 5%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 3 466 477,39 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 11 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

67,84

5,00

72,84

2

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1k/Kielc; 26-065 Piekoszów

87,02

5,00

92,02

3

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

85,87

5,00

90,87

4

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa

57,72

5,00

62,72

5

SKANSKA S.A
ul. Gen. J. Zajączka 9; 01-518 Warszawa

86,47

5,00

91,47

6

Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

90,66

3,00

93,66

7

Firma Transportowo-Sprzętowa HOS-BUD
Hosaniak Stanisław, Mierzwin 59, 28-313 Imielno

74,36

5,00

79,36

8

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

77,14

5,00

82,14

9

Konsorcjum firm:
PBI Infrastruktura S.A.,
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – LIDER
PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – PARTNER

78,40

5,00

83,40

10

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77; 27-225 Pawłów

90,79

5,00

95,79

11

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. 25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a – LIDER
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART-BIS Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a – PARTNER

95,00

5,00

100,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.03.2015 r . została zawarta umowa  na w/w zadanie z: 

KONSORCJUM FIRM:

LIDER:          Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

PARTNER:   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

 

Zamawiający informuje, że w dniu 01.07.2015 r . została zawarta umowa na roboty uzupełniające na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej - na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik - Śladków Duży - Szarbków - Włochy - Pińczów odc. Włochy - Pińczów od km 17+095 do km 17+801 dł. 0,706 km i nr 0178T Michałów - Sędowice - gr. powiatu odc. w m. Pawłowice od km 1+934 do km 2+141 dł. 0,207 km z:

KONSORCJUM FIRM:

LIDER:          Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

PARTNER:   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

na wartość 293 195,03 zł 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1927
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2015-02-24 13:55:37
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2015-02-24 14:08:12
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2015-03-06 15:05:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu