Wersja do druku

Opublikowano: 2014-07-21 12:44:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2014 „Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

Wynik postepowania:

PZD.3321.9-3.2014                                                                                             Pińczów, dn. 21.07.2014

                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.9.2014

„Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej” dł. 4,6 km

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 6 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

Cena wybranej oferty: 2 019 531,99 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 7 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów

odrzucona

2

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

91,09

3

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

86,19

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

91,41

5

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

88,95

6

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

100,00

7

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

92,68

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1948
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2014-06-24 14:19:57
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2014-06-24 14:26:21
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2014-06-24 14:26:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu