Pińczów: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów - Młodzawy - Kozubów - Zagórzyce - Zawarża na odcinku Zagórzyce - Zawarża km 10+870 - 11+135; dł. 265 mb
Numer ogłoszenia: 84305 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie , ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3576129, faks 0-41 3576129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów - Młodzawy - Kozubów - Zagórzyce - Zawarża na odcinku Zagórzyce - Zawarża km 10+870 - 11+135; dł. 265 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów - Młodzawy - Kozubów - Zagórzyce - Zawarża na odcinku Zagórzyce - Zawarża dł. 265 mb. Zakres robót do wykonania.: - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min - bit w ilości 75 kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm, - wykonanie nawierzchni na poboczach,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1 Składając ofertę na zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1 500,00 PLN 8.2 Wadium może być wniesione w : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych , - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 8.3 Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 8.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pińczowie Nr 73 8509 0002 2001 0000 0752 0002. Zamawiający uzna wpłatę wadium w formie pieniężnej tylko wtedy, gdy znajdą się one faktycznie na jego rachunku bankowym przed otwarciem ofert, Uwaga: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu. 8.5 Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 8.6 Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz (oryginał) należy dołączyć do oferty w osobnym opakowaniu. 8.7 Wykonawca , którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony. 8.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.13 8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego Wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.10 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.12 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 8.14 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Formularz oferty 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 3) Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana postanowień podpisanej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: - w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - zmian teleadresowych stron umowy określonych w umowie, - zmian oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, - w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np. długotrwałych i intensywnych opadów deszczu, podtopień, powodzi, powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy, - zmian osób realizujących przedmiot umowy po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.pinczow.pl/bip/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; 28-400 Pińczów; ul. Przemysłowa 3C.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; 28-400 Pińczów; ul. Przemysłowa 3C w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie