Pińczów: Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej
Numer ogłoszenia: 45963 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie , ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3576129, faks 0-41 3576129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy i bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej. Zakresem przedmiotu zamówienia jest przebudowa następujących odcinków dróg powiatowych: - dr. nr 0003T Piotrkowice - Włoszczowice wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami, dł. 710 mb, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej dł. 702 mb, - dr. nr 0017T Skowronno G. - Brzeście wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami dł. 600 mb, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej dł. 650 mb, - dr. nr 0142T Pełczyska - Probołowice - Czarnocin wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami i odwodnieniem dł. 650 mb, - dr. nr 0178T Michałów - Wrocieryż - Sędowice - gr. powiatu nawierzchnia drogi wraz z poboczami dł. 1000 mb, - dr. nr 0871T Książ W. - Zaryszyn - Wola Knyszyńska - Stępocice wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami dł. 1054 mb., renowacja rowów wraz z remontem przepustów, budowa zatoki autobusowej, Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera ROZDZIAŁ III SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Składając ofertę na zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 40 000,00 PLN 2.Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych , - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pińczowie Nr 73 8509 0002 2001 0000 0752 0002. Zamawiający uzna wpłatę wadium w formie pieniężnej tylko wtedy, gdy znajdą się one faktycznie na jego rachunku bankowym przed otwarciem ofert, Uwaga: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu. 5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz (oryginał) należy dołączyć do oferty w osobnym opakowaniu. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Formularz oferty 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 3) Kosztorysy ofertowe wraz z kosztorysem zbiorczym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacji Technicznej, - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześnie do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności, - obniżenie kosztu wynagrodzenia robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, - z uwagi na niezależną od stron umowy konieczność zmiany osób po stronie Zamawiającego i Wykonawcy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od stron umowy), - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmian danych teleadresowych, zmiana obowiązującej stawki VAT, - wystąpienie zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, - w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.pinczow.pl/bip/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; 28-400 Pińczów; ul. Przemysłowa 3C..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: