Pińczów: Remont drogi nr 0168T Dalechowy - Imielno - Sobowice - Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 - 12+418
Numer ogłoszenia: 45227 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie , ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3576129, faks 0-41 3576129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi nr 0168T Dalechowy - Imielno - Sobowice - Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 - 12+418.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące realizację zadania: Remont drogi nr 0168T Dalechowy - Imielno - Sobowice - Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 - 12+418 Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty rozbiórkowe: rozbiórka umocnionych betonem poboczy oraz umocnionych betonem skarp nasypu (340,9 m2), rozbiórka barier ochronnych stalowych SP-04/4 - umocnienie dna rowów i skarp narzutem kamiennym - 544,3 m2 - wykonanie zakotwień - pale betonowe 92 szt. - wykonanie umocnienia poboczy i skarp przez wylanie płyt betonowych - 544,3 m2 - wykonanie izolacji pod wylewanymi płytami - mata bentonitowa - 603,8 m2 - wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 50,09 mb - frezowanie nawierzchni - 486,4 m2 - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym w ilości 75 kg/m2 - wykonanie warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm - ustawienie barier ochronnych stalowych - montaż listew do barier ochronnych - wykonanie nawierzchni na poboczach Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera ROZDZIAŁ III.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10.1 Składając ofertę na zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 6 000,00 PLN 10.2 Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych , - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 10.3 Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 10.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pińczowie Nr 73 8509 0002 2001 0000 0752 0002. Zamawiający uzna wpłatę wadium w formie pieniężnej tylko wtedy, gdy znajdą się one faktycznie na jego rachunku bankowym przed otwarciem ofert, Uwaga: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu. 10.5 Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 10.6 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust, 1-4 ustawy Pzp. 10.7 Zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 10.7.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10.7.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty -zał. nr 1; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty; Zakres prac powierzonych podwykonawcom - zał nr 11; Kosztorys ofertowy - zał nr 16.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w STWiORB, - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześnie do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności, - zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, - z uwagi na niezależną od stron umowy konieczność zmiany osób po stronie Zamawiającego i Wykonawcy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od stron umowy), - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmian danych teleadresowych, zmiana obowiązującej stawki VAT, - wystąpienie zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, - w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.pinczow.pl/bip/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; 28-400 Pińczów; ul. Przemysłowa 3C.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; 28-400 Pińczów; ul. Przemysłowa 3C w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie