Pińczów: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo -mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice na odcinku Marianów - Szyszczyce km 4+706 - 5+206; dł. 500 mb
Numer ogłoszenia: 255812 - 2009; data zamieszczenia: 28.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie , ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3576129, faks 0-41 3576129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo -mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice na odcinku Marianów - Szyszczyce km 4+706 - 5+206; dł. 500 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice na odcinku Marianów - Szyszczyce km 4+706 - 5+206; dł. 500 mb. Zakres robót do wykonania: - wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia w ilości 250 m3; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min-bit. w ilości 2500 m2; wykonanie nawierzchni na poboczach z materiału kamiennego w ilości 1000 m2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Składając ofertę na poszczególne Zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 2 000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pińczowie Nr 73 8509 0002 2001 0000 0752 0002. Zamawiający uzna wpłatę wadium w formie pieniężnej tylko wtedy, gdy znajdą się one faktycznie na jego rachunku bankowym przed otwarciem ofert, 5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 6. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium z chwilą: a) upływu terminu związania ofertą, b) zawarcia umowy i wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy c) unieważnienia postępowania, ostatecznego rozstrzygnięcia protestów lub upływu terminu do ich wnoszenia. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona przy czym złożenie wniosku przez wykonawcę którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. - Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.pinczow.pl/bip/przetargi.php.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie; ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów; pok. nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).