Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2012 "Remont drogi nr 0076T Niegosławice – Pełczyska - Kostrzeszyn od km 7+612 do km 8+740"

Numer ID: 78, data publikacji przetargu: 2012-04-12 12:24:11Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2012-04-30 14:02:48)

Wynik postepowania:

PZD.3321.6-1.12                                                                                                              Pińczów  dn. 30.04.2012 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.6.12

„Remont drogi nr 0076T Niegosławice – Pełczyska - Kostrzeszyn od km 7+612 do km 8+740”

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny
Cena wybranej oferty: 264 796,12 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

91,78

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

85,37

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

96,98

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

100,00

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

90,37

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

98,17

7

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

82,45

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

76,38

               

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2542
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 12:24:11
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-04-12 12:36:31
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-04-12 12:36:31

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip