Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.11.2020 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Numer ID: 194, data publikacji przetargu: 2020-12-04 08:33:44Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-12-28 07:51:31)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.11.2020                                                                                           Pińczów dn. 28.12.2020 r.

                                                           

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 14.12.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.11.2020 na zadanie pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena ofertowa wraz z upustem

Liczba pkt. kryterium termin płatności

Liczba pkt. kryterium ilość stacji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

REGESTA S.A.
28-400 Pińczów
ul. Nowowiejska 52A

179 890,00 zł

60,00

20,00

20,00

100,00


DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena w raz z upustem, 20% - termin płatności, 20% ilość stacji) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła REGESTA S.A. 28-400 Pińczów ul. Nowowiejska 52A.

W/w oferent zaoferowało cenę: 179 890,00 zł (brutto); termin płatności 30 dni, ilość stacji – 2 stacje paliw
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 629
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-12-04 08:33:44
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-12-04 08:38:19

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip