Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.12.2019 „Remont drogi nr 0074T Wola Chroberska – Korce – Odrzywół – Lubowiec dł. 480 mb; km 1+420 – 1+900”

Numer ID: 177, data publikacji przetargu: 2019-04-08 13:06:36Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2019-05-06 09:26:24)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.12.2019                                                                                          Pińczów dn. 06.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.12.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0074T Wola Chroberska – Korce – Odrzywół – Lubowiec dł. 480 mb; km 1+420 – 1+900

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

89 484,22 zł

55,57

40,00

95,57

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

 82 876,05 zł

60,00

40,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 96 626,34 zł

51,46

40,00

91,46

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

90 210,05 zł

55,12

40,00

95,12

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 82 876,05 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1093
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-08 13:06:36
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-08 13:08:31

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip